дигитален компјутер

дигитален компјутер
компјутер чија работа се базира врз бинарниот броен систем
преносот и процесирањето на информациите се одвиваат во вид на низи на 1 и 0 битови

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • хибриден компјутер — (анг. hybrid computer) компјутерски систем составен од аналоген и дигитален компјутер …   Macedonian dictionary

  • аналогнодигитален конвертор — комп уред за трансформирање на податоци од аналогна во дигитална форма за да можат да се обработуваат со дигитален компјутер (на пр, апаратот што ја мери температурата мора да ja претвори измерената вредност во дигитална форма за да може да се… …   Macedonian dictionary

  • дигитализира — (лат.) комп. 1. изрази/изразува (податоци) во дигитален облик заради обработка во компјутер 2. претвори/претвора во дигитален облик …   Macedonian dictionary

  • дигитализација — (анг. digitize) комп. постапка на трансформирање на аналогни податоци во дигитален формат, односно претворање на пишан текст, слика или друга графика во формат читлив со компјутер тоа се прави со помош на скенер …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”