тестира

тестира
(лат. testari сведочи
завешта/завештава) 1. провери/проверува нечие знаење, способност
2. испита/испитува нечија состојба
3. остави/остава завештание, пишува тестамент
4. посведочи/посведочува, потврди/потврдува.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • тестирање — (анг. burn in) комп. првично тестирање тестирање на компјутерски систем со вклучување да работи 24 или 48 часа ако има некакви грешки во печатените кола и во другите електронски компоненти, најчесто се појавуваат во првите часови на работата …   Macedonian dictionary

  • алфа тест — комп првата фаза од тестирањето на нов компјутерски софтвер пред да се пушти во продажба, по правило, алфатестот го вршат авторите на софтверот на истата софтверска кука …   Macedonian dictionary

  • бенчмарк — (анг benchmark) комп еталон (референтна точка) при тестирањето и одредувањето на перформансите на компјутерскиот систем …   Macedonian dictionary

  • бетатест — а. псих еден од првите групни тестови на општата интелигенција, наменет за недоволно образована група испитаници, б. комп второ тестирање на нов хардверски или софтверски производ што се врши надвор од кругот на производителот, од група однапред… …   Macedonian dictionary

  • дијагностичка програмска опрема — (анг. diagnostic software) комп. услужен софтвер наменет за тестирање на хардверот и софтверот за да се утврди дали работи исправно и евентуално да се открие, изолира и објасни постојната грешка во работата …   Macedonian dictionary

  • програма — (грч. programma) 1. план за претстојната дејност, акција, работа 2. излагање на основните задачи и цели што ги има пред себе една политичка партија, општествена организација, централен орган на државната власт и др 3. распоред на одделни точки… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”