субјективен

субјективен
(лат. subiectivus) 1. личен, својствен на една личност
2. фиг. необјективен, пристрасен.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • субјективизам — (лат. subiectivismus) 1. субјективен идеализам што го негира постоењето на материјалниот свет, тврдејќи дека светот е содржина на нашата свест 2. во социологијата: правец што тврди дека развитокот на општеството не го одредуваат објективни… …   Macedonian dictionary

  • интерсубјективен — (лат. intersubiectivus) што е заеднички за поголем број субјекти …   Macedonian dictionary

  • интрасубјективен — (лат. intra, subiectum) што се наоѓа во поединечен субјект, што зависи од него и важи само за него …   Macedonian dictionary

  • објективен — (лат. obiectivus) 1. реален, вистински, што постои независно од субјектот и од неговите забележувања, мислења и вреднувања објективна вистина знаење што ја одразува реалноста онаква каква што е објективна стварност материјал, природа, се што… …   Macedonian dictionary

  • идеализам — (грч. idea) 1. еден од двата основни правци во филозофијата кој, наспроти материјализмот, смета дека идејата, свеста, духот е примарното нешто, а природата, постоењето, материјата е нешто секундарно објективен идеализам или конкретен идеализам… …   Macedonian dictionary

  • конјунктив — (лат. coniunctivus) грам. еден од глаголските начини во некои јазици (грчкиот, латинскиот и др.) за искажување на желба, намера, претпоставка или некој друг субјективен (личен) став на тој што зборува …   Macedonian dictionary

  • модален — (лат. modalis) 1. што е условен од околностите или што зависи од околностите 2. грам. што служи за искажување на личен, субјективен став, начински …   Macedonian dictionary

  • солипсизам — (лат. solus сам, без друштво, јрѕе сам, лично) 1. фил. субјективен идеализам учење за сопственото спознавање како единствена реалност негирање на постоењето на надворешен свет 2. себичност, егоизам …   Macedonian dictionary

  • иманентна филозофија — реакционерна субјективноидеалистичка филозофија што тврди дека животот се јавува само како внатрешна содржина на свеста и го негира постоењето на објективен свет надвор од свеста еден од облиците на махизмот …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”