субјект

субјект
(лат. subiectum она што е подметнато) 1. суштество што ги спознава работите и дејствува
носител на особини и доживелици
2. грам. подмет во реченицата, збор во реченицата што го означува лицето или предметот за кој се зборува
3. прав. физичко или правно лице, поединец или општество, како носител на правата и обврските.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • бонитет — (лат. bonitas) 1. збир на позитивни вредности на некој субјект (човек, претпријатие) 2. способност за плаќање и давање кредит, солидност во работењето 3. процена на квалитетот на земјиштето …   Macedonian dictionary

  • интрасубјективен — (лат. intra, subiectum) што се наоѓа во поединечен субјект, што зависи од него и важи само за него …   Macedonian dictionary

  • насцитурус — (лат. nasciturus) зачнато, но се уште неродено дете како правен субјект (кај наследството) …   Macedonian dictionary

  • предикат — (лат. praedcatum) 1. грам. оној дел од реченицата што кажува нешто за предметот, прирок 2. лог. она што се искажува за некој субјект како негово својство (во формалната логика се означува со р) 3. почесно или службено име, титула …   Macedonian dictionary

  • предикација — (лат. praedicatio) 1. јавно објавување 2. проповедање, проповед 3. лог. придавање или негирање на предикати на некој субјект …   Macedonian dictionary

  • хипостаза — (грч. hypostasis подметнување) 1. основа, подлога 2. срцевина суштина 3. опредметување, олицетворување на нешто апстрактно во конкретен лик 4. личност, субјект 5. мед. застој, запирање на крвта …   Macedonian dictionary

  • рефлексив — (лат. reflexivus) грам. глаголски род со кој се искажува дејство во кое субјектот истовремено е и објект …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”