елипса

елипса
(грч. elleipsis) 1. геом. издолжена затворена кружна линија (со јајчест облик)
2. грам. испуштање на еден или на повеќе зборови во реченицата, што се подразбираат сами од себе.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • елиптичен — (грч. elleiptikos) 1. што има облик на елипса, сличен на елипса 2. грам. што се однесува на елипса 2, скратен, концизен …   Macedonian dictionary

  • Гомолинские — польский дворянский род, герба Елипса. Станислав Гомолинский был епископом Луцким (1589 94). Ближайший родоначальник ныне существующей ветви, Фома Гомолинский, был чашником Саноцким (1722). Его потомство внесено в I часть Родословной книги… …   Биографический словарь

  • Гомолинские — польский дворянский род герба Елипса. Станислав Г. был епископом Луцким (1589 94). Ближайший родоначальник ныне существующей ветви, Фома Г., был чашником саноцким (1722). Его потомство внесено в I часть Родословной книги Киевской губ. В. Р …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • елипсоид — (грч. elleipsis, eidos облик) геом. геометриско тело што настанува со вртење на елипса околу сопствената оска …   Macedonian dictionary

  • елиптицитет — (грч. elleiptikos елиптичен) 1. облик на елипса 2. геол. надворешноста на Земјата 3. степен на отстапување (на некоја патека и др.) од кружниот облик или на сфероид од топчестиот облик …   Macedonian dictionary

  • овал — (лат. ovalis) 1. јајчест лик, фигура ограничена со линија со јајчест облик елипса 2. геом. затворена крива линија што не ја сече ниедна нејзина тангента …   Macedonian dictionary

  • радиус — (лат. radius) мат. полупречник акционен радиус а) растојание што може да го помине некое возило и да се врати на појдовната точка без дополнување на гориво; 6) оддалеченост до која некој или нешто може да се движи, да се распростира радиус вектор …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”