дисконтна работа

дисконтна работа
банк. купување на краткорочни побарувања, особено на меници, чиј рок за плаќање се уште не истекол.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”