дисконтна сметка

дисконтна сметка
трг. пресметување на сегашната вредност на меница или воопшто на побарување чиј рок за наплата се уште не истекол (пресметување и одбивање на соодветни камати).

Macedonian dictionary. 2013.

Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”