амалгамира

амалгамира
(гер amalgamieren) хем 1. спои/ спојува со жива, слее/слева жива со други метали, 2. фиг здружи/здружува, тесно стопи/стопува (во едно)

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”