сува дестилација

сува дестилација
загревање на органски материи (дрво, коски и др.), без присуство на воздух, заради добивање на течни и гасовити производи (дрвен оцет, дрвен јаглен и др.).

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • акролеин — (лат асеr остар, oleum масло) хем бистра течност со многу остар мирис што се создава со сува дестилација на глицеринот и на некои масти …   Macedonian dictionary

  • ацетон — (лат acetum) хем лесно испарлива безбојна течност со силен мирис, што настанува при сува дестилација на дрвото …   Macedonian dictionary

  • ихтиол — (грч. ichtys, лат. oleum масло) фарм. препарат што се добива со сува дестилација на битуменозни шкрилци во кои има фосилни остатоци од риби се употребува главно за лекување на кожни болести …   Macedonian dictionary

  • кокс — (анг. coke) висококалорично тврдо гориво добиено со сува дестилација на камен јаглен, тресет и други органски материи …   Macedonian dictionary

  • креозот — (грч. kreas месо, sozo одржи/одржува) хем. течност што се добива со сува дестилација на буково дрво го спречува распаѓањето на органските материи се употребува како средство за одржување на некои прехранбени артикли и во медицината како средство… …   Macedonian dictionary

  • метанол — (метилалкохол) хем. најпрост алкохол, безбојна, многу отровна течност се добива со сува дестилација на дрво или по синтетичен начин се употребува како растворач, во производството на пластични маси, како антифриз и др …   Macedonian dictionary

  • метилалкохол — (грч. methy, yle арап. alkohhlu) хем. алкохол што се добива со сува дестилација на дрво (снз ОН), многу отровен важна суровина за производство на многу органскохемиски соединенија …   Macedonian dictionary

  • парафин — (фр. paraffine) хем. бела мрсна материја слична на восок се добива од нафтата и со сува дестилација на кафеавиот јаглен, тресетот и др. се употребува за правење свеќи, воскосана хартија, воскосано платно, восок за мачкање на подови и др …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”