радиогониометар

радиогониометар
(лат. radium, грч. gonia агол, metron мера) радиоприемен уред што служи за одредување на азимутот на изворот на зрачењето на електромагнетни бранови.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • радиолокација — (лат. radium, locatio поставување) одредување на положбата на брод или авион со метод на електронска навигација (со радио, со радиогониометар итн.) …   Macedonian dictionary

  • радиопеленгатор — (лат. radium, хол. peiling) хол. апарат за пеленгирање со помош на електромагнетни бранови радиогониометар …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”