радиогониометар

радиогониометар
(лат. radium, грч. gonia агол, metron мера) радиоприемен уред што служи за одредување на азимутот на изворот на зрачењето на електромагнетни бранови.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • радиолокација — (лат. radium, locatio поставување) одредување на положбата на брод или авион со метод на електронска навигација (со радио, со радиогониометар итн.) …   Macedonian dictionary

  • радиопеленгатор — (лат. radium, хол. peiling) хол. апарат за пеленгирање со помош на електромагнетни бранови радиогониометар …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”