кредитно писмо

кредитно писмо
трг. документ со кој се известува адресатот (обично некоја банка) дека треба на третото (акредитирано) лице назначено во писмото да му исплати некоја сума пари под извесни услови.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”