кодна шема

кодна шема
скица на определен земјиштен простор во која се внесени поважните месни објекти (населени места, реки, мостови, комуникации, ридишта и сл.) чии вистински називи се заменети со лажни.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”