дијамагнетизам

дијамагнетизам
(грч. dia низ, magnes магнетен) својство на некои супстанции да имаат послаб магнетен пермеабилитет од пермеабилитетот на вакуумот.

Macedonian dictionary. 2013.

Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”