Меркалиева скала

Меркалиева скала
(по италијанскиот геолог Џ. Меркали, 1850-1914) систем за мерење на макросеизмичките ефекти на земјотресите
се искажува со римски бројки: I-неосетен, II-осетен, III-лесен, IV умерен, V силен, VI многу силен, VII штетен, VIII ограничено разорен, IX разорен, Х уништувачки
XI пустошен, XII катастрофален.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”