Абодрити

Абодрити
мн 1. словенско племе по средниот тек на Дунав, во 825 година паднале под Бугарите, 2. полапско словенско племе во долниот тек на реката Лаба, биле истребени или германизирани во 12 век (првите се викаат Бодрити, а вторите Ободрити)

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”