анатемоса

анатемоса
(грч anathemaizo) 1. исклучи/исклучува од црковната заедница, проколне/проколнува, 2. фиг остро осуди/осудува

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • репробира — (лат. re , probare испита/испитува) 1. отфрли/отфрла, одбие/одбива да одобри, осуди/осудува 2. упати/упатува ученик на поправен испит 3. прав. поднесе/поднесува противдоказ 4. осуди/осудува, проколне/проколнува, анатемоса/анатемосува,… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”