аквизира

аквизира
(лат acquirere) 1. на6ави/на6авува, стекне/стекнува, обезбеди/обезбедува, склучи/склучува зделки, 2. најде/наога нови муштерии, нови претплатници, нови клиенти и сл

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”