специјал

специјал
(лат. specialis) 1. производ со исклучителен квалитет
2. добар пијалак
3. доверлив човек, интимен пријател.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • специ́фика — специфика …   Русское словесное ударение

  • специјализант — (лат. specialis) личност (обично млад лекар) на специјализација …   Macedonian dictionary

  • специјализација — (лат. specialisatio) 1. стекнување на посебни знаења во некоја струка или област, стручно усовршување 2. поделба на работата во производството на одделни операции 3. насочување на нешто само во определен правец, на одделни гранки специјализација… …   Macedonian dictionary

  • специјалист — (лат. specialis) 1. стручњак во некоја област 2. лекар што се усовршил во една гранка на медицината (на пр., специјалист за кожни болести итн.) …   Macedonian dictionary

  • специја — (лат. species вид) фарм. смеса од разни состојки што се употребува како лек …   Macedonian dictionary

  • специ́фика — и, ж. Отличительные особенности, свойственные чему л. Специфика искусства. Специфика текстильного производства. □ Механизмы на наших шахтах все более вытесняют людей. В связи с этим меняется и сама специфика труда шахтеров. А. Терпигорев,… …   Малый академический словарь

  • специјален — (лат. specialis) 1. особен, посебен 2. извонреден, прекрасен, одличен 3. одреден, точен, стручен …   Macedonian dictionary

  • специјализира се — (фр. specialiser) стручно се усовршува во некоја струка, во гранка на науката …   Macedonian dictionary

  • специјалитет — (лат. specialitas) 1. посебно, особено својство на некое вкусно подготвено јадење 2. особина, особеност, посебност воопшто 3. извонреден производ од својот вид 4. главна струка на науката или уметноста на која некој исклучиво и се посветил …   Macedonian dictionary

  • специјалка — (лат. specialis) 1. географска карта со многу прецизен приказ на некој крај 2. посебен артикл, обично најдобриот во својот вид …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”