програмирање

програмирање
(анг. programming) 1. составување на програма за работа или за дејствување
2. комп. процес на изразување на некој проблем со јазик што компјутерот го прифаќа и планирање на текот на операциите што треба да ги изврши компјутерот за да го реши проблемот
конвенционално програмирање (анг. conventional programming) користење на програмски јазици, како бејзик и фортран или некој асемблерски јазик, за кодирање на алгоритам во машински разбирлив код
модуларно програмирање (анг. modular programming) техника на програмирање со која се врши поделба на комплексните задачи на помали и попогодни за обработување.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • програмира — (анг. program) 1. прави програма, подготвува се што е потребно за работа на некој автомат, за движење на летала, проектили и сл. 2. воопшто: предвиди/предвидува со програма, изврши/ извршува нешто според програма 3. комп. пишува програма на некој …   Macedonian dictionary

  • трубејзик — (анг. True BASIC) комп. структурирано ориентирана верзија на програмскиот јазик бејзик се користи за учење на структурирано програмирање, а речиси воопшто не се користи во професионалното програмирање …   Macedonian dictionary

  • ц — Ц, ц дваесет и осма буква од македонската кирилица и од македонската латиница (с, с) како скратеница: с = центум (100) cc = двесте (200) итн. с = цент (пара) ca. = цирка муз. C = основен тон во тонскиот систем физ. c = кулон Ц (с) = ознака за… …   Macedonian dictionary

  • Мажинова линија — систем на утврдувања што ги изградила Франција, според замислата на министерот за војска Андре Мажино, на својата граница кон Германија по Првата светска војна, но кои во Втората светска војна се покажале како сосем бескорисни 4. телефонски вод 5 …   Macedonian dictionary

  • ПРОМ — (анг. prom, скр. од programmable read only memory програмабилна РОМмеморија) комп. чип со фабрички програмирана РОМ меморија на кој може повторно да се програмира …   Macedonian dictionary

  • ада — 1. (грч Hades) мит во старофчката митологија бог на подземниот свет 2.(анг Ada) комп програмски јазик од високо ниво разработен од Министерството за одбрана на САД во 70 тите години на 20 век, се користи за програмирање во реално време …   Macedonian dictionary

  • инструкција — (лат. instructio) 1. подучување, обука, поука 2. упатство, налог, пропис, раководни потребни упатства, збир на правила за извршување на некоја работа 3. комп. во програмирањето: програмски оператор подготвен (компајлиран или интерпретиран на… …   Macedonian dictionary

  • класа — (лат. clasis) 1. пол. и екон. дел од човечкото општество со определена положба и интереси во системот на општественото уредување 2. биол. голема група растенија или животни сродни само по најосновните особини 3. збир на истородни предмети, појави …   Macedonian dictionary

  • код — (фр. code) 1. шифра, клуч 2. меѓународен назив за систем на знаци, симболи за сигнализација и разбирање 3. комп. а) знак или множество знаци што се користат место други информации; 6) програмирање или изразување на еден алгоритам со некој… …   Macedonian dictionary

  • лого — (грч. logo) заштитен знак или заштитено име (вклучувајќи го и начинот на неговото пишување) на некое претпријатие или на некој производ. (анг. Logo) комп. програмски јазик од високо ниво не е погоден за апликации што бараат голем број операции со …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”