органски

органски
(грч. organikos) 1. што се однесува на органи
2. својствен на организам, вроден
3. што му припаѓа на животинскиот или на растителниот свет
органска хемија дел од хемијата што се занимава со проучување на хемискиот состав на живите суштества (луѓето и животните)
органски материи хемиски соединенија што содржат јаглерод
органски соединенија хемиски соединенија што содржат јаглерод
4. што е битно поврзан со внатрешни врски, вистински, природен
органско стакло пластична маса што има изглед и особини на стакло, но е значително поотпорна на удар и на топлина
органски врзан нераскинливо поврзан
органски мрази не поднесува некого без никаква причина, мрази од дното на душата.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Внезапное нападение — Ambushed Жанр боевик детективный фильм …   Википедия

  • анилидимн — хем органски соединенија што настануваат од анилинот под дејството на органски киселини …   Macedonian dictionary

  • алифатични соединенија — хем органски соединенија во чии молекули атомите на јаглеродот се поврзани меѓу себе во вид на единствена или разгранета верига …   Macedonian dictionary

  • алкалоиди — (арап halkali, грч eidos вид, облик) мн хем азотни органски соединенија од растително потекло, отровни и со горчлив вкус, во хемијата се познати над сто алкалоиди (кинин, кокаин, кофеин, атропин, морфин, никотин, стрихнин, теобромин и др), од кои …   Macedonian dictionary

  • амини — мн хем општ назив за деривати на амонијакот што настануваат со замена на атомите на водородот со органски радикали …   Macedonian dictionary

  • аминокиселини мн — хем органски киселини што настануваат како краен производ на разлагањето на белковините при варењето на храната, неопходни се за изградбата на организмот и за нормалните животни процеси …   Macedonian dictionary

  • анилин — (арап an nil) хем безбојна отровна течност (C6H5NH2) што се употребува за производство на бои и на разни органски соединенија …   Macedonian dictionary

  • антропизам — (грч anthropos) фил 1. очовечување, општ назив за сите претстави што го ставаат човечкиот организам во спротивност со целата друга природа и што го сфаќаат како смислена крајна цел на органското создавање и како суштество начелно различно од… …   Macedonian dictionary

  • биологија — (грч biologia) во поширока смисла збир на науки за живата (органската) природа, а во потесна смисла наука за појавите и законите што се заеднички за целиот органски свет, ги опфака ботаниката, зоологијата и антропологијата …   Macedonian dictionary

  • биосинтеза — (грч bios, synthesis составување) создавање на органски хемиски соединенија во клетките на живите организми …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”