мобилизација

мобилизација
(фр. mobilisation) 1. а) преминување на сите расположливи живи сили и на сите материјални средства од мирновременска состојба во состојба на воена готовност; 6) во потесна смисла: преминување на воените сили од мирновременска во општа воена готовност
2. ангажирање на определени групи население или гранки на стопанството за извршување на некои задачи.

Macedonian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • мобилизационный — мобилизаци онный …   Русский орфографический словарь

  • МОБИЛИЗАЦИЯ — МОБИЛИЗАЦИЯ, мобилизаци, жен. (франц. mobilisation от лат. mobilis подвижной). 1. Перевод армии из мирного состояния в состояние полной готовности к участию в военных действиях (воен.). Объявить всеобщую мобилизацию. || Перевод какой нибудь… …   Толковый словарь Ушакова

  • мобилизира — (фр. mobiliser) 1. вој. врши мобилизација, повика/повикува, вклучи/ вклучува во воена служба 2. активира за извршување на некоја задача …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”